Misyonumuz


??r??nlerimiz, ????z??mlerimiz, sat???? sonras?? hizmetlerimizle sa??lad??????m??z g??venirlilik ve y??ksek i?? ahlak??m??z ile m????terilerin ilk tercihi olarak, ??al????anlar??m??z ve m????terilerimiz i??in de??er k??lan bir ??irket olmak, ??irket b??nyesinde yer alan markam??z ile gerek ??irket i??i gerekse ??lke genelinde ad?? emniyet ve ba??ar?? ile an??lan bir konumda olmak, ki??isel ba??ar??lardan ziyade toplumsal ba??ar??lar i??in ??al??????r posizyonda bulunmak.Vizyonumuz


Akta?? Makina vizyonu do??rultusunda, ileri teknolojileri kullanan, m????teri beklentilerini kar????layan ve ilerleten, kaliteli, ekonomik, g??venilir, ??evre dostu ??r??nler geli??tirip ??retmektedir. ??mal etmekte oldu??umuz t??m ??r??nlerin ilgili standardlara uygunlu??u ve ??r??n/hizmet kalitemizin m????terilerimizin beklentilerinin ??zerine ????kmas?? temel ilkemizdir.Kalite Politikam??z


?? M????teri ihtiya??lar??n??, isteklerini a??an kalite seviyesinde ve zaman??nda kar????lamak,
?? ??r??n ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen s??re??leri ??al????anlar??m??z??n kat??l??m??yla s??rekli iyile??tirmek,
?? ??al????anlar??m??z??n motivasyonunu sa??lamak ve s??rekli e??itim yoluyla bireysel geli??imlerine katk??da bulunmak,
?? Ya??ad??????m??z ??evre ve do??al kaynaklar?? korumak,
                                                               ?? ??nsan hayat??n?? her t??rl?? de??erden ??st??n tutmak politikalar??m??z aras??nda gelir.